Posts tagged کاهش وزن پارچه

Sofleena

این سیستم با راندمان بالا و تمرکز دما، تنش پایین و هزینه کمتر کار می کند.

در استیمر کاهش وزن سمیل زمان گرم شدن با استفاده از حرارت داخلی بخار اشباع و افزایش سریع دمای پارچه در گرم کن ابندایی، کاهش یافته است. که این عمل موجب کاهش تلفات حرارتی به وسیله بلوک شدن جریان هوا در خروجی استیمر می شود و موجب افزایش کیفیت محصول با کاهش تمرکز تنش و دما و غلظت می شود.

1- کاهش وزن  موثر با راندمان بالا

تولید را 20-10 در صد بالا می برد. مصرف سود سوزآور را 20 الی 30 درصد کاهش می دهد. مصرف انرژی را تا 20 درصد کاهش می دهد. همچنین شبنم و قطرات آب ناشی از میعان در سقف و ورودی وجود ندارد.

2- کاهش وزن پایدار

تغذیه مداوم بخار اشباع شده از هیتر بالاتری، رطوبت و توزیع گرما را ثابت نگه داشته است که انحراف چپ- راست را کاهش می دهد.

3- کار در تنش پایین

در بخش استیمر دستگاه محرک غلتک راهنما به چند قسمت تقسیم شده است و وجود دستگاه کنترل تنش در هر بخش موجب عملکرد ساده و قابل تنظیم دستگاه در تنش های پایین با تغییر دمای پارچه می شود.

ترکیب درام شوینده کم تنش با ماشین آبکشی موجب عملکرد دستگاه با تنش پایین به طور پیوسته می شود که می تواند کیفیت متفاوتی را در یکنواختی کاهش وزن در جهت تارو پود ایجاد کند.

 

4- قدرت آبکشی بالا

شست و شویی بدون مشکل و بدون لکه را TPA و فال آف EGدرام شوینده قدرتمند سمیل با ارتعاشات کم، بخش هیدرولیز کننده

فراهم آورده و موجب کاهش مصرف آب تا 30% بدون شست و شو و آبکشی دوم می شود.

5- سیستم کاهش وزن

راندمان بالا و تنش پایین در محلول سود سوز آور در این سیستم، قدرت آبکشی بالا با تنش پایین وجود داردکه موجب ثبات کاهش وزن با کنترل ارگانیک اجزا می شود.

دستگاه كاهش وزن پارچه

دستگاه كاهش وزن پارچه 

denyer

-عرض پارچه :1800-3600 mm

-زمان كاهش وزن : 40-15 دقيقه

-دماي بخار: c˚100-105

-نوع تغذيه پارچه و خروجي : عرض باز يا عرض بسته

-مجهز به سيستم يكنواخت كننده سود در سطح پارچه جهت دستيابي به كاهش وزن يكنواخت

-ساخت : چين ، كره