Posts tagged نساجی

نمایشگاه های نساجی

پروجکت سرویس ایران این افتخار را دارد که از اولین دوره نمایشگاه های بین المللی نساجی تهران ، همواره در این نمایشگاه به عنوان بزرگترین سازنده دستگاه های بسته بندی پارچه حضور داشته است. گرچه در سالهای اخیر گروه پروجکت سرویس ایران وارد بازار دستگاه های رنگرزی و تکمیل نیز شده است و هرسال میزبان نماینده شرکت های خارجی (کره، هند و ترکیه) می باشد.